کپسول قهوه آلومینیوم

بلمیو قهوه خودش را با بیشترین وسواس انتخاب می کند و عطر آن را به طور کامل با استفاده از کپسول های آلومینیومی حفظ می کند.
هر فنجان یک لحظه لذت بخش از تجربه نوشیدن قهوه خواهد بود.

سازگار با دستگاه های ®Nespresso